• 004.jpg
  • banner_work_king.jpg
  • JPEG3.jpg
  • picbig001.jpg
  • slide0042.jpg

 

 File IPD IMAGE93431114 20180507 085114

**** สินค้า  ถู     ---> ซื้อได้ที่ร้านค้าสหกรณ์!!! ***

 

kitjakam

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวนลินี สาระกูล สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าถ่ายทอดความรู้ แนะนำการจัดทำเว็บไซต์ของสหกรณ์ในโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์ ที่ยังไม่มีเว็บไซต์ในการใช้งาน และช่วยเหลือในการพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์

โครงการ "การส่งเสริมและจัดตั้งร้านสหกรณ์สะดวกซื้อ โคออปมาร์ท" หลักสูตร "การบริหารจัดการร้านค้าสหกรณ์การเกษตร"

           เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าสหกรณ์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์เพิ่มขึ้น เป็นแนวทางในการดำเนินงานค้าปลีก   "โคออปมาร์ท"   ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์รู้จักประหยัดร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ร้านค้าสหกรณ์มีการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างกัน

นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด

9 มีนาคม 2561

       คณะนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยี วีรพัฒน์ จังหวัดนครนายกเดินทางมาศึกษาดูงานที่ สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด