วันที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมศึกษาดูงานโครงการรวบรวมปลานิลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด ...

วันที่ 31 พฤษ าคม 2562 สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ...

วันสงกรานต์ไทย สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด ได้จัดงานวันผู้สูงอายุ

More From: ข่าวกิจกรรม