1441187156 kuntong o

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์ที่เลี้ยงโคขุน วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเลี้ยงโคขุนเพื่อให้ได้มาตรฐานตลาด ณ หอประชุมโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมเวลา 8.30น.เป็นต้นไป