สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ" การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ยุดดิจิทัล"ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 16 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีสอนระบบการจัดเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่มีรูปแบบสากล การปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์แบบง่าย รองรับเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์สมัยใหม่ รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือทัปเลต เพื่อให้ผู้เข้่าอบรมมีความรู้และทักษะ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จัดทำเว็บไซต์เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัลได้ และเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ