ได้มีการติดตามแนะนำการจัดทำเว็ปไซด์ให้กับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด  ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการสหกรณ์และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับทราบ