คณะกรรมการสหกรณ์

 

 นายเมี้ยน  สินสมุทร

ประธานกรรมการ

 55

 นายพิพัฒน์   สายสกล

รองประธานกรรมการคนที่1

 3

 นายชูเกียรติ  พุทธอินทร์

รองประธานกรรมการคนที่2

 6

 นางสาวมณี  สายสกล

เลขานุการ

 44

 นางสาวยุพา  บุญชูศรี

เหรัญญิก

 11

 นายทวิช  เรืองโรจน์

กรรมการ

 

 นายอภิชาติ  อินทร์ยงค์

กรรมการ

 

 นายสุริยา  คล้ายสงข์

กรรมการ

 

นายวิทยา  สุดสนิท

กรรมการ

 

นางสาวภิรมย์  มั่นคง

กรรมการ

 

นายสมยศ  หญีตจันทร์

กรรมการ

 

นายสมโภชน์  น่วมเจริญ

กรรมการ

 4

นายสม     บุญรอด

กรรมการ