นายพิสณฑ์  ชลายนนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖  เป็นประธารเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ระดับกลุ่ม"

ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกชั้นนำ สหกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้บริหารกลุ่มหรือสมาชิกชั้นนำเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์/การบริหารกลุ่ม หรือกลุ่มแปลงใหญ่ในสหกรณ์ และให้ผู้บริหารหรือสมาชิกชั้นนำ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและนโยบายของสหกรณ์สู่ความสำเร็จ จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เรือนชบา รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์