วันที่ 7 มีนาคม 2561 ทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี ได้มาให้ความรู้ ทบทวน และติดตาม

เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ ด้วยจุมลา ณ สหกรณ์โคนมไทย- เดนมาร์คประจวบคีรีขันธ์ จำกัด โดยมี นางสาว ลลิตา แก้วมณีโชติ เป็นผู้เรียน และเป็นคนจัดทำขึ้น