• 002
  • 003

 

การให้บริการธุรกิจสินเชื่อ

        เงินกู้ระยะสั้น

           - ดอกเบี้ยระยะสั้น (อัตราร้อยละ 10 บาทต่อปี)

        - รับเฉลี่ยคืนเงินกู็ระยะสั้น ณ วันสิ้นบัญชี (ตามที่มติที่ประชุมใหญ่กำหนด)

            - จัดชั้นลูกหนี้ สมาชิกชำระหนี้ก่อนกำหนดได้ลดดอกเบี้ย (ตามมติคณะกรรมการดำเนินงาน)

 

        หลักค้ำประกัน

             1. บุคคลค้ำประกัน 2 คน (สมาชิก 1 คน ค้ำประกันได้ 2 ครั้ง)

          2. ทุนเรือนหุ้น

          3. เงินฝากออมทรัพย์

 

        เงื่อนไข

              สมาชิกสามารถกู้เงินได้ 3 เท่า ของทุนเรือนหุ้น (พิจารณาประวัติการชำระหนี้และอื่นๆ) ทุกสัญญารวมกัน ไม่เกิน 200,000 บาท/ต่อคน