สหกรณ์การเหษตรเกษตรวิสัย จำกัด รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงจำหน่าย

2017122707