วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำสหกรณ์การเกษตร ด้านการตลาดและสวัสดิการสมาชิก
องค์กรมีความยั่งยืนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกและเอื่ออาทรต่อชุมชน