วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 49 ณ โรงสีสหกรณ์ฯ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด จัดโครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ณ โรงสีสหกรณ์ คลอง 13  มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 270 คน

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญปี 2561/62 ของสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด ณ โรงสีสหกรณ์ฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายทวีศักดิ์  อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าติดตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ชี้แจงแนะนำ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และ นางวีรภรณ์ บุญญานุสนธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี