วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และ นางวีรภรณ์ บุญญานุสนธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี
ข้าราชการ สำนักสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี จำนวน 50 คน เข้ารับฟังการประชุมทางไกล (Conference) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและได้ทราบลักษณะที่เข้าข่ายต้องรายงานตามกฏหมาย ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี