วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายทวีศักดิ์  อสุชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าติดตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ชี้แจงแนะนำ
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และติดตามเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ณ สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด