วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด จัดโครงการอบรมเกษตรอินทรีย์ แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ณ โรงสีสหกรณ์ คลอง 13  มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 270 คน
(จากกลุ่มสมาชิก 55 กลุ่มๆละ 5 คน) โดยมีนายภูสิทธิ์ หวังประโยชน์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรม กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดภัย การผลิตสินค้าเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการวางแผนการผลิตโดยใช้การตลาดนำการผลิต และยังมีกิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ คนละ5 กระสอบเพิ่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกลดต้นทุนในการผลิต และสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ได้คุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งในการอบรมครั้งนี้สหกรณ์ได้ใช้งบประมาณจากทุนศึกษาอบรมแก่สมาชิกของสหกรณ์เอง ที่ได้จัดสรรไว้แล้วจากกำไรสุทธิของสหกรณ์ในแต่ละปี  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้เห็นคุณค่าของการเป็นสมาชิกสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย