ประวัติสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้ว จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2517 ตั้งอยู่เลขที่ 15/3 ถนนปทุม – บางเลน หมู่ที่ 1 ระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จงหวัดปทุมธานี 12140 จำนวนสมาชิกทั้งหมด 496 คน มีวันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อมูลทั่วไปในภาพรวมของอำเภอลาดหลุมแก้ว

อาณาเขต  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวงและอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

             ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคก มีคลองลัดวัดบ่อเงิน คลองบางเตย คลองบางโพธิ์เหนือ คลองลัด คลองพระมหาโยธา คลองใหม่ คลองบางโพธิ์ใต้ และคลองตาทรัพย์ เป็นเส้นแบ่งเขต

             ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีแนวระนาบโฉนดที่ดินระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนนทบุรี คลองพระอุดม คลองตรง(คลองขุด) คลองเจ๊ก คลองสามวา และคลองลากค้อนเป็นเส้นแบ่งเขต

             ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี มีคลองลากฆ้อนเป็นเส้นแบ่งเขต

จำนวนปะชากร 65,563 ราย

การประกอบอาชีพ (ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอ) ทำการเกษตร (ปลูกข้าว)

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ข้าว

พื้นที่ทำกรเกษตร ปลูกข้าว พื้นที่รวม 72,252 ไร่ ปลูกปาล์มน้ำมัน พื้นที่รวม 4 ไร่ ปลูกพืชผัก พื้นที่รวม 30 ไร่ ปลูกกล้วยน้ำว้า พื้นที่รวม 575 ไร่ ปลูกกล้วยหอม พื้นที่รวม 9  ไร่ (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ณ กันยายน 2561

สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบด้วย สหกรณ์ 1 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 4 แห่ง