บุคลากรของสหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

10maneger prayut

นางประหยัด อ่อนเพ็ง
ผู้จัดการสหกรณ์

 

11sompong

นางสมปอง ก่ออิฐ
พนักงานบัญชี

 

12dongdeaun

นางดวงเดือน ชุ่มดี
พนักงานสินเชื่อ