วิสัยทัศน์  “สานต่อธุรกิจยึดสมาชิกเป็นศูนย์กลาง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”