สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัด
15/3 หมู่1 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0 2599 1475

map62