วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายอาทิตย์  สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัด
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัด ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  โดยสหกรณ์เกษตรกรฯ มีผลดำเนินงานประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสมาชิก 515 คน มีกำไรสุทธิ 846,384 บาท การประชุมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์