วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2562 สหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้ว จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านงานสหกรณ์
เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงงานสหกรณ์ เป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด พร้อมทั้งให้ความรู้บรรยายระดมความคิดการพัฒนางานสหกรณ์  ณ จังหวัดกาญจนบุรี