สินค้าและของสหกรณ์

สหกรณ์จัดหาวัสดุการเกษตรและสิ่งของจำเป็นที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช พันธุ์พืช ข้าวสาร สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง