ประวัติสหกรณ์การเกษตรเมยวดี จำกัด

                       สหกรณ์การเกษตรเมยวดี จำกัด ตั้งอยู่บ้านหนองสะเดา เลขที่ 53 หมู่ 5 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2521 ประเภทสหกรณ์การเกษตร                        เลขทะเบียนที่ กสก.70/2521 โดยเริ่มดำเนินงานหลัก จากวันที่ได้รับจดทะเบียน    มีเขตท้องที่ดำเนินงานในเขตอำเภอเมยวดี        
รวม 4 ตำบล  คือ

                       1 ตำบลเมยวดี

                       2 ตำบลชุมพร

                       3 ตำบลชมสะอาด

                       4 ตำบลบุ่งเลิศ