คณะกรรมการ

 1

ร.ต.ท.ไชยรัตน์  

โสรินทร์

ประธานคณะกรรมการ

 3

นายวันชัย

แขมคำภา

รองประธาน

 2

นางดาวเรือง

ดวงปากคำ

เลขานุการ

4.

นางดนตรี

เกษบัวภา

เหรัญญิก

5.

นางยุพิน

ภูดีทิพย์

กรรมการ

6.

นางสายทอง

อ่อนฉวี

กรรมการ

7.

นางพรพิมล

เหล็กสี

กรรมการ

8.

นายณรงค์

ไชยวัง

กรรมการ

9.

นายคาน

จิตกุล

กรรมการ

นายผัน

บุญเฮ้า

กรรมการ

 5

นายพนม

แก้วเชื่อม

กรรมการ

12.

นางหอมหวาน

โมธรรม

กรรมการ

13.

นายคำเบย

ลุนทำ

กรรมการ