6794

สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนนาทม จำกัด จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสหกรณ์