banner info

    - สหกรณ์การเกษตรองครักษ์ จำกัด ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอองครักษ์ new2

    - สหกรณ์การเกษตรองครักษ์ จำกัด ได้จัดให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 9.00 บาททุกประเภทเงินกู้ ปรับลดลงเหลือดอกเบี้ยร้อยละ 8.50  บาทมีกำหนดการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป้นต้นไป

divider

Icon active 03

BannerLink

nycoopbanner    nycadbanner   sunbanner  

 CLT.Banner.0311   CLT.Banner.0211   CLT.Banner.0111  

 CLT.Banner.0611   CLT.Banner.0511   CLT.Banner.0711

divider

images

bullet green altการจัดที่ดินในรูปแบบนิคมสหกรณ์ bullet green altประวัติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
bullet green altการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ bullet green altคุณค่าสหกรณ์ / ความหมายคุณค่าสหกรณ์
bullet green altกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน bullet green altประเภทของสหกรณ์ / ประเภทสหกรณ์ 7 ประเภท
bullet green altนิทาน Animation ปลูกฝังค่านิยมสหกรณ์ bullet green altอุดมการณ์/หลักการ/วิธีการสหกรณ์
bullet green altสหกรณ์คืออะไร / ความหมายของสหกรณ์ bullet green altการจัดตั้งสหกรณ์ ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์
bullet green altกำเนิดสหกรณ์ bullet green altจรรยาบรรณของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
bullet green altประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย / ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย bullet green altข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์กับองค์กรธุรกิจอื่น
bullet green altประวัติการสหกรณ์ bullet green altร่างระเบียบข้อบังคับสหกรณ์

images