วิสัยทัศน์

 

เป็นผู้นำด้านธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมชุมชน เน้นบุคคลากรก้าวทันเทนโนโลยี และ มีความเป็นเลิศด้านผู้นำสหกรณ์