ข่าวประชาสัมพันธ์

ไดโนเสาร์ ร้อยเอ็ด...แหล่งใหม่
พิกัด :ภูขี้กระโตด บ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

 t7

 

t8     
 t10  t12    
 t11  t9    
       

 นักธรณีชำนาญการ ตรวจสอบเบื้องต้น กระดูกไดโนเสาร์ คาดว่าจะเป็นขาหน้าส่วนบนด้านขวาของ "ซอโรพอด (Sauropoda)"

หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (15 ก.ค.62 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบกระดูกขนาดใหญ่ คาดว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์

ช่วงบ่ายทางนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบหมายนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบเบื้องต้น กระดูกไดโนเสาร์ คาดว่าจะเป็นขาหน้าส่วนบนด้านขวาของ "ซอโรพอด (Sauropoda)" ไดโนเสาร์กินพืช คอยาวหางยาว

ยืนยันเบื้องต้นโดยนักธรณีชำนาญการ สำนักงานธรณีวิทยาเขต 2 ขอนแก่นคุณศศธร ขันสุภา กำลังไปสำรวจจุดที่ชาวบ้านพบ

เครดิตข่าว : นักข่าวร้อยเอ็ดทีวี

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
คุณสมบัติของสมาชิก

  1. บรรลุนิติภาวะ (ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี)
  2. ต้องไม่มีบุคคลใดครอบครัวเป็นสมาชิก ธ.ก.ส.
  3. ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ
  4.   ตั้งบ้านเรือนและดำเนินการเกษตรอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์
  5. มีที่ดินทำการเกษตรพอสมควร
  6. ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ  ล้มละลาย หรือเป็นนักบวชในศาสนา

 

 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

        - ต้องเลือกกลุ่มที่จะสังกัดอยู่
        - รูปถ่ายสีของผู้ที่จะสมัครสมาชิก  1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
        - หนังสือรับรองการสมัครสมาชิกจากประธานกลุ่มที่ตนเองสังกัดอยู่
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะสมัคร และของคู่สมรส
        - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่จะสมัคร และของคู่สมรส
        - สำเนาใบทะเบียนสมรส , ใบหย่า
        - ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
        - นำคู่สมรสมาด้วย

เมื่อมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะต้องเสียค่าธรรมเนียมดังนี้

     ¬   ค่าหุ้นแรกเข้าจำนวน  25  หุ้น  หุ้นละ  10  บาท เป็นจำนวนเงิน   250   บาท 
     ¬   ค่าสมัคร                                                                       50   บาท

                          รวม                                                             300  บาท

 

 

ใบเอกสารสมัครสมาชิก

 images 1