การสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการสมัคร

  1. ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70  ปี ในวันสมัคร
    2.  เตรียมหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส อย่างละ 2 ชุด 
    3.  เตรียมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
    4.  เงินค่าสมัคร จำนวน 1,050  บาท
    5.  เงินค่าถือหุ้น  จำนวน  1,050  บาท