• 1
  • 2
  • 3

บุคลากรของสหกรณ์

   นางสาวศศิธร  สิทธิศักดิ์

              ผู้จัดการ

นายพรประสิทธิ์  สรรพวุธ

    หัวหน้าการเงิน

นางจุฬาภรณ์  ซ้ายสนาม  

        หัวหน้าบัญชี

  นายวสันต์  สังขวัฒน์

     หัวหน้าสินเชื่อ

     นางอารีรัตน์  ตรีธนูชัย

        เจ้าหน้าที่บัญชี

 นางสาวจิรภัทร  นิ่งวัฒนกุล

    เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 นางสาวกีรติ  จันทรจตุรภัทร

     เจ้าหน้าที่การเงิน

    นายมาวิน  บุตรพรม

  เจ้าหน้าที่การตลาด

 นางสาวศิวภรณ์  แสงจันดา

     เจ้าหน้าที่ธุรการ

     นางสาววรรณภา  แสนสุข

          เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

      นายวิษณุ  อัศวภูมิ

    เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

              นายไมตรี  พลเยี่ยม

                 นักการ

 

การประชุมใหญ่…

20-09-2565 Hits:11 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

         วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ได้รับเกียรติจากนายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ(ุอำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ฯ 7 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 ของสหกรณ์การเกษตรโพนทอง​ จำกัด โดยมี​นายสงกา พลเยี่ยม​ /ประธานกรรมการสหกรณ์ นางสาวศศิธร​ สิทธิ​ศักด​ิ์ ผู้จัดการสหกรณ์ ขอขอบคุณผู้จัดการ​ ธกส.สาขาโพนทอง​ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมทั้งให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ วันนี้มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 128 คน สหกรณ์แห่งนี้ เปิดดำเนินการมาแล้ว...

Read more

โครงการสหกรณ์…

05-08-2565 Hits:44 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการสหกรณ์ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19  เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบกับวิกฤตการระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 ที่ส่งผลต่อรายได้ของสมาชิก ทำให้สมาชิกไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. กรณีหนี้ปกติ ถ้าสมาชิกชำระหนี้หมด สหกรณ์ลดดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1 2. กรณีหนี้ผิดสัญญา สมาชิกชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยสหกรณ์ลดค่าปรับให้ 100 % โครงการเริ่ม 18 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2565 นี้เท่านั้น

Read more