บุคลากรของสหกรณ์

   

m

  นางนฤมล  ดวงบุบผา

        ผู้จัดการ

     
    

t

 นายเอกชัย  แวงวรรณ

    ผู้ช่วยผู้จัดการ

     

r

นายพรประสิทธิ์  สรรพวุธ

หัวหน้าการเงิน

tink

นางจุฬาภรณ์  ซ้ายสนาม

หัวหน้าการเงิน

noi

นางสาวศศิธร  สิทธิศักดิ์

 

y

นายอาคม  อนันตภักดิ์

เจ้าหน้าที่ตลาด

gif

นางสาวศิวภรณ์  แสงจันดา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ar

นางอารีรัตน์  ตรีธนูชัย

 เจ้าหน้าที่บัญชี

ton

นายวสันต์  สังขวัฒน์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ef

นางสาวจิรภัทร  นิ่มวัฒนกุล

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

   
  puy