วิสัยทัศน์

 

ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ แก้ไขความยากจน
ระดมทุนให้เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ สานความมั่นคง