ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560  ทางสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด  ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ยุคดิจิตอล"  ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11  ตำบลวังทอง  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 1 รุ่น 15 คน  ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมได้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่รับผิดชอบเว็บไซต์ของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์