ธุรกิจสินเชื่อ

1.)การให้เงินกู้สมาชิก
 วงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน  2,500,000  บาท
 หลักทรัพย์จำนองไม่เกิน  80%
 เงินฝากค้ำประกันไม่เกิน  70%
 เงินหุ้นค้ำประกันไม่เกิน  60%
 บุคคลค้ำประกันไม่เกิน  250,000  บาท
 เงินกู้ระยะสั้น    502  ล้านบาท
 - จำนวน  2,704  สัญญา
 เงินกู้ระยะปานกลาง   485  ล้านบาท
 อัตราดอกเบี้ย  8.50   บาท/ปี
 สมาชิกใช้บริการ    2,747  คน
 2.)การรับคืนเงินกู้ของสมาชิก
 ต้นเงินกู้ถึงกำหนดชำระ
 เงินกู้ระยะสั้น  226,464,258  บาท/คิดเป็น 99.18 %
 เงินกู้ระยะปานกลาง 197,464,939  บาท/คิดเป็น 181.80 %
 3.)การเรียกเก็บดอกเบี้ย
 ดอกเบี้ยพึงชำระ ทั้งหมด สามารถชำระได้  75,359,833.53  บาท/คิดเป็น 99.92 %
 เงินกู้คงเหลือสิ้นปี  
 - เงินกู้ระยะสั้น  446  ล้านบาท
 - เงินกู้ระยะปานกลาง      480  ล้านบาท
 - เงินกู้ปุ๋ยโครงการ  29   ล้านบาท
 - เงินกู้ข้าวเหนียว  3      ล้านบาท

 - เงินกู้วัว          

 19  ล้านบาท

กำไรธุรกิจ 63 ล้านบาท