ธุรกิจสินเชื่อ

1.)การให้เงินกู้สมาชิก
 วงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน  2,000,000  บาท
 หลักทรัพย์จำนองไม่เกิน  70%
 เงินฝากค้ำประกันไม่เกิน  70%
 เงินหุ้นค้ำประกัน  60%
 บุคคลค้ำประกันไม่เกิน  250,000  บาท
 เงินกู้ระยะสั้น    300.79  ล้านบาท
 - จำนวน  2,530  สัญญา
 เงินกู้ระยะปานกลาง   403.48  ล้านบาท
 อัตราดอกเบี้ย  8.50   บาท/ปี
 สมาชิกใช้บริการ    2,747  คน
 2.)การรับคืนเงินกู้ของสมาชิก
 ต้นเงินกู้ถึงกำหนดชำระ
 เงินกู้ระยะสั้น  234,788,587  บาท/คิดเป็น 99.18 %
 เงินกู้ระยะปานกลาง  206,007,832  บาท/คิดเป็น 181.80 %
 3.)การเรียกเก็บดอกเบี้ย
 ดอกเบี้ยพึงชำระ ทั้งหมด สามารถชำระได้   45,367,059.17  บาท/คิดเป็น 99.92 %
 เงินกู้คงเหลือสิ้นปี  
 - เงินกู้ระยะสั้น  448  ล้านบาท
 - เงินกู้ระยะปานกลาง      472   ล้านบาท
 - เงินกู้ปุ๋ยโครงการ  21      ล้านบาท
 - เงินกู้ปรับโครงสร้าง    0.46      ล้านบาท
 - เงินกู้ซื้อรถไถนา,รถจักรยานยนต์              8   ล้านบาท

กำไรธุรกิจ 48 ล้านบาท