คณะกรรมการสหกรณ์

  20150507 091509  
 

ประธานกรรมการ

นายสุวรรณทอง  วังหนองหว้า 

 
 S 6586383  32120 25147 

 รองประธานกรรมการ

นายประเสริฐ  แกมแก้ว

เลขานุการ

นายปรีชา  เปลื้องพัฒนกุล 

 เหรัญญิก

นายบุญมี   สิงห์ดงเมือง

25150  10594   10600

กรรมการ

นายจำรัส ทองสมบัติ 

กรรมการ

นายสุนทร  สุดชารี 

กรรมการ

 นางสาวจิตร  สันพินิจ

25153   32297 32124 

กรรมการ

นายบุญเลิศ  แสวง 

กรรมการ

นายอุดม  บุญเบ้า 

กรรมการ

นายสุรพล  ผดุงรัตน์ 

25152   25146  3692335

กรรมการ

นางนาง  เลไทยสงค์ 

     กรรมการ

        นายธงชัย    โกวาปี

     กรรมการ

      นางจรุวรรณ  ธรรมวิเศษ 

S 6586388   25145 20150507 091033333 

กรรมการ

นางสุปราณี  ไชยมงคล 

กรรมการ

     นางยุพิน  เขียวสระคู 

   ผู้ตรวจสอบกิจการ

  นายสมบูรณ์  จันทร์หยวก