บุคลากรของสหกรณ์

   S 6529056  
 S 6529049

 ผู้จัดการ

นางสมร  แก้วมะไฟ

 44113

 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวทองปน  คำภาพันธ์

 

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาด 

 นายเชษฐา  สุขประเสรฺิฐ

 S 6586373  S 5808133 S 6586378 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายวาสนา  แก้วมะไฟ 

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวอริศรา  ทาสระคุ

 เจ้าหน้าที่ตลาด

นายยุธยา  ยางเพชร

 S 6529052 S 5824531  9509 

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายสุริยา  แสวง 

 เจ้าหน้าที่การเงิน

นางบุรัสกร  บุรพาเมธาโกศล

 เจ้าหน้าที่โรงสี

นายไพบูลย์  สุดชารี

 

 

 S 6529057 9455  9507 

          เจ้าหน้าที่สินเชือ

         นายจักรพันธ์  จันทร์ลา

              เจ้าหน้าที่ธุรการ 

                นายสุรพล    บุดดาวัน

     เจ้าหน้าที่การตลาด

          นางสาวฐิติมา  ศรีริยานุวัฒน์

 S 6537230    17516

เจ้าหน้าที่สินเชือ

   นายภานุวัฒน์  แก้วมะไฟ

 

    เจ้าหน้าที่การตลาด

    นายเดชาธร  เสาร์ทอง 

 29549   9978 

 แม้บ้าน

นางคูณ  วังหนองหว้า

 

ยาม 

นายวิเชียร  สุดชารี