สินค้าของสหกรณ์

 3K3

       ข้าวกล้องสามกบัตริย์(ข้าวใหม่)      น้ำหนัก   1 กิโลกรัม

 

 5014

 ข้าวหอมมะลิ 105 (ข้าวใหม่)

 น้ำหนัก 1  กิโลกรัม.

 K 3 K

 ข้าวกล้องสามกษัตริย์ (ข้าวใหม่)

น้ำหนัก 1 กิโลกรัม.

 2 K

 ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี(ข้าวใหม่)

 น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

 

 

 

20140611 095722

 

 

 ข้าวหอมมะลิ 105 ทุ่งกุุลา 101 

น้ำหนัก  5  กิโลกรม

 20140611 095422

ข้าวหอมมะลิ 105

ทุ่งกุลาฟาร์ม

น้ำหนัก  5  กิโลกรัม

 20140611 095907

 ข้าวหอมมะลิ 105

ตราช้างชูรวงข้าว

น้ำหนัก  15  กิโลกรัม

น้ำหนัก  50  กิโลกรัม

 16405

 เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 

น้ำหนัก 25  กิโลกรม