ประวัติสหกรณ์

ก่อตั้งเมื่อ จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2532

ประเภทสหกรณ์  ภาคการเกษตร

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่ทำการเกษตรในอำเภอวัดสิงห์ , หันคา และ หนองมะโมง

มีสมาชิกแรกก่อตั้ง   475 คน

มีทุนดำเนินงานแรกตั้ง   47,500.00 บาท

ประธานสหกรณ์คนแรก  นายเยื้อง  เสาธง ม.3 ต.มะขามเฒ่า