บุคลากรของสหกรณ์

 274722

นางสาวกำไร   เขียวฉาย
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

142230

 

นางสาวศิริวรรณ  สอนทอง
ตำแหน่ง หัวหน้า ตลาดกลาง

63 19

 

นางสาวภัณทิลา  มีโพธิ์
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกสินเชื่อ/การตลาด

 

นางสาวราตรี  เอี่ยมละออ

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

 

นายอนุวัฒน์  อ่อนบุตร

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 142231

นางสาวอรัญญา  เหมือนทอง

เจ้าหน้าที่มินิมาร์ท

 

นางสาววนิดา  พนาแสงทอง

เจ้าหน้าที่การเงิน

 142228

นางสาวภิญญานน  พรหมสละ

เจ้าหน้าที่การตลาด

 142229

นางสาวนันทนัช  ช่อราตรี

ลูกจ้างตลาดกลาง

142764

นายเสรี  มากุญ

ลูกจ้าง การตลาดแปรรูป

 

 

นายจักรกริช  ทองน้อย

เจ้าหน้าที่พาหนะ

 

นายธนู  ครองสิน

ลูกจ้างตลาดกลาง

 

นายสาวสุชาวดี  แพบัว

ลูกจ้างเติมน้ำมัน

 

นางสาวขนิษฐา  คำนาค

ลูกจ้างเติมน้ำมัน

 

นางชูศรี  พิมขาว

ลูกจ้างแม่บ้าน