เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

 

เซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

 

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (สหกรณ์แห่งแรกของไทย) เปิดรับสั่งทำเซ็ตกระเช้าสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563 โดยนำสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาจัดเป็นเซ็ตกระเช้า โดยมีสินค้าที่หลากหลาย และเป็นสินค้าสหกรณ์ที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกสหกรณ์อีกด้วย  ลูกค้าหรือหน่วยงานใดสนใจ สามารถโทรสอบถามและสั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 055-258449 (การตลาด) โดยมีการจัดเซ็ตตามหมายเลขดังนี้

 

 111

 

2

 

3

 

444

 

555

 

666

 

777

 

888

 

 

9

 

10

 

11111

 

121212

 

131313

 

141414

 

 

 

123456789

 

 

การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์  จำกัด

 

      สมาชิกจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

      1.สมาชิกสามัญ

- ต้องสมัครที่ประชุมกลุ่มเท่านั้น (สามารถนำโฉนดเป็นหลักทรัพย์เพื่อกู้เงินได้)

- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก (ถ้าย้ายจากภูมิลำเนาอื่น ต้องย้ายเข้ามาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ไม่ต่ำกว่า 120 วัน)

- อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาโฉนดที่ดิน 1 ฉบับ

- ค่าสมัคร ,ค่าหุ้น,เงินฝาก รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

 

      2.สมาชิกสมทบ

- สามารถสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 

- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก (ถ้าย้ายจากภูมิลำเนาอื่น ต้องย้ายเข้ามาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ไม่ต่ำกว่า 120 วัน)

- อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

- สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- สำเนาโฉนดที่ดิน 1 ฉบับ

- ค่าสมัคร ,ค่าหุ้น,เงินฝาก รวมเป็นเงิน 1,200 บาท

***ติดต่อสอบถาม โทร 055-259581  โทรสาร 055-258582  การตลาด 055-258449