ประกาศ

                  สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด จะปิดบัญชีประจำปี 30 มิถุนายน 2562 ขอให้สมาชิกนำดอกเบี้ยมาชำระเพื่อสมาชิกจะไม่มีดอกเบี้ยค้าง ขอขอบคุณ

I

More From: