"ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างยั่งยืน"