11 ตุลาคม 2561  สหกรณ์การเกาตรพรหมพิราม จำกัด   เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีของสหกรณ์ในยุคประเทศไทย 4.0 พิษณุโลก