ธุรกิจสินเชื่อ

ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเพื่อนำไปลงทุนด้านการเกษตร ตามวัตถุประสงค์ ตามหลักเกณฑ์ และภายใต้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้

ประเภทของเงินกู้มีอยู่ 2 ประเภท คือ
         1.เงินกู้ระยะสั้นเพื่อผลิตผลหลัก กำหนดชำระคืนภายในหนึ่งฤดูการผลิต

         2.เงินกู้ระยะปานกลาง กำหนดชำระคืนเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี

จำนวนเงินให้กู้สูงสุด
         ไม่เกิน 1,000,000 บาท และสมาชิกขอกู้ครั้งแรกได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

หลักประกันในการขอกู้ มี 2 ประเภท
         1.หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นโฉนด,น.ส.3 และน.ส.3ก กู้ได้ครึ่งหนึ่งของราคาประเมิน หรือ 50%
         2.บุคคลค้ำประกัน ใช้ 2 คน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน คนใดคนหนึ่งต้องมีหลักทรัพย์เป็นชื่อของตนเอง กู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท กำหนดส่งภายใน 1 ปี

ขั้นตอนการอนุมัติเงินกู้
         -อนุมัติอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
         -อนุมัติเงินกู้ทุกวันพุธ จ่ายทุกวันศุกร์

กำหนดชำระเงินกู้
         -ทุกเดือนธันวาคม และมีนาคม ของทุกปี
         -ปิดบัญชี 31 มีนาคม ของทุกปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกตามระดับชั้น
         -ชั้น 1        อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  8  บาท
         -ชั้น 2        อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  9  บาท
         -ชั้น 3        อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 บาท