• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

icon 02bวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2562 รายละเอียด 26 ก.พ. 2562

icon 02bศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ จ.น่าน  รายละเอียด 26 ก.พ.2562

icon 02bประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด  26 ก.ค.2561

icon 02bประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันปีใหม่เมือง รายละเอียด 11 เม.ย. 2561

icon 02bกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 รายละเอียด 26 ก.พ. 2561

icon 02bกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 รายละเอียด 26 ก.พ.2561

icon 02bโครงการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน รายละเอียด  22 ธ.ค. 2560

icon 02bโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู็การสหกรณ์ยุคดิจิตัล" รายละเอียด  12 ธ.ค. 2560

icon 02bโครงการอบรมแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 รายละเอียด 8 พ.ย.2560

icon 02bประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 รายละเอียด 27 ก.ค. 2560

icon 02bสหกรณ์การเกษตรปง จำกัด เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ประจำจังหวัดพะเยา รายละเอียด 1 ม.ค. 2560

 

 

 

news01