วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคคลากร

เอื้ออาทรสมาชิก โดยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิต  

ประสานพันธมิตรกับทุกองค์กร

สู่ความมั่นคงทั้งสหกรณ์และสมาชิก