ผลงานดีเด่นของสหกรณ์

-ปี 2537 โล่เกียรติยศ สหกรณ์ดีเด่น (จากกรมส่งเสริมสหกรณ์)

-ปี 2542 โล่เกียรติยศ ระบบการควบคุมภายใน (จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

-ปี 2543 โล่เกียรติคุณ สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค (จากกรมส่งเสริมสหกรณ์)

-ปี 2543 โล่เกียรติคุณ ผู้จัดการดีเด่น (จากกรมส่งเสริมสหกรณ์)

-ปี 2543 โล่พระราชทานสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2543 (จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร)

-ปี 2549 ใบประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ต้นแบบ ประเภทสหกรณ์การเกษตร (จากกรมส่งเสริมสหกรณ์)

-ปี 2550 โล่ดีเด่น การบริหารการจัดการโครงการ 3 ประสานงานสหกรณ์ (จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

-ปี 2551 โล่เกียรติคุณ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ (จากกรมส่งเสริมสหกรณ์) 

-ปี 2552 ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชย สหกรณ์คุณธรรม (จากกรมส่งเสริมสหกรณ์)

-ปี 2555 ใบประกาศเกียรติคุณ เป็นสหกรณ์ผ่านเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ (จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์)

-ปี 2555 โล่เกียรติคุณ สหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ระดับประเทศ ปี 2555 (จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

-ปี 2555 โล่เกียรติคุณ สหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการ ระดับประเทศ ปี 2555 (จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

-ปี 2555 โล่เกียรติคุณ พนักงานบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ

ประเภทสหกรณ์ภาคการเกษตร ปี 2555 (จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

-ปี 2557 โล่ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557 (จากสถาบันวิชาการด้านการสหกรณ์)

-ปี 2559  โล่เกียรติคุณ 100 สหกรณ์ดีเด่น (จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย)