รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร.

 

ภาพข่าวกิจกรรมของสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวสหกรณ์การเกษตรอาจสามาถ จำกัด

1637312239442

  

 

1637312449449 Copy

อิ่มท้อง  อิ่มใจ  ได้บุญ