บริการของสหกรณ์

                                       
                       - สินเชื่อ

                       - เงินรับฝาก

                       - จำหน่ายปุ๋ย วัสดุอุปกรณ์การเกษตร และเคมีภัณฑ์ ครบวงจร

                       - จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

                       - จำหน่ายข้าวสาร ทั้งปลีกและส่ง

                       - รับซื้อข้าวเปลือกทั้งนาปี-นาปรัง