ประวัติสหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ  จำกัด                 

          ข้อมูลทั่วไป

                       -  สหกรณ์การเกษตรอาจสามารถ  จำกัด  อัตราดอกเบี้ยระดับร้อยละ…9….ต่อปี 

                       -  จดทะเบียนเลขที่ 188/1174 เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2517 

                       -  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่   219  หมู่ที่   15   ตำบลอาจสามารถ   อำเภออาจสามารถ   จังหวัดร้อยเอ็ด  

                       -  มีสมาชิก  1,242   คน  สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรรม  ดำเนินงานในเขตอำเภออาจสามารถ                

                       -  มีคณะกรรมการดำเนินการ   11  คน 

                       -  มีเจ้าหน้าที่ประจำและพนักงาน  16  คน ได้แก่ 

                             - ผู้จัดการ 1 คน 

                             - เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 2 คน   

                             - เจ้าหน้าที่บัญชี 2  คน 

                             - เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน   

                             - เจ้าหน้าที่การตลาด 2 คน     

                             - ยามรักษาการณ์ 1 คน  และ พนักงานบริการ 7 คน