.

วิสัยทัศน์

            ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการ และวิธีการสหกรณ์

 

พันธกิจ

           สหกรณ์ดำเนินธุรกิจตามอาชีพของสมาชิก เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก มีความเข้มแข็ง มั่นคง สามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  เพื่อให้สหกรณ์มีทุนดำเนินงานเป็นทุนภายในของสหกรณ์เองเป็นหลัก